Thống kê học sinh đỗ đại học năm 2013

NĂM 2013, HỌC SINH THI ĐỖ ĐẠI HỌC NV 1 ĐẠT TRÊN 72%.
       Học sinh khóa III (2010 - 2013), đỗ tốt nghiệp THPT 100%, trong đó 01 em đỗ điểm cao nhất và 03 em đỗ điểm cao thứ hai của tỉnh Thái Nguyên.

DANH SÁCH HỌC SINH KHÓA III ĐỖ ĐẠI HỌC NĂM 2013 THEO NV NHƯ SAU:

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐỖ TRƯỜNG ĐH, (KHỐI THI)

ĐIỂM

1

l©m ch©u b¶o ngäc

12A1

§H X©y dùng H.Néi (A)

19,00

2

n«ng ®×nh quý

12A1

§H N«ng l©m TN (B)

11,00

3

nguyÔn thÞ tr¾c

12A1

HV Tµi chÝnh (A1)

19,00

4

bïi thanh tïng

12A1

§H X©y dùng H.Néi (V)

18,50

5

hoµng thÞ lan h­Ư¬ng

12A1

§HSP T.Nguyªn (A1)

14,50

6

trÇn thÞ hoµi trang

12A1

§H KT&QTKD (A1)

16,50

7

vi v¨n trung

12A1

§H Kinh tÕ (A)

19,00

8

l­ƯU thÞ chiªm

12A1

§HSP T.Nguyªn (A)

14,50

9

®µm ®×nh ®¹t

12A1

§H Kinh tÕ QD (A)

22,50

10

®ç thu hµ

12A1

§HSP T.Nguyªn (A)

16,50

11

ma thÞ h­Ư¬ng

12A1

§HSP T.Nguyªn (A)

16,00

12

ma thu h­Ưêng

12A1

§HSP T.Nguyªn (A1)

14,50

13

n«ng thÞ nga

12A1

§HSP T.Nguyªn (D1)

14,00

14

phïng thÞ oanh

12A1

§HSP T.Nguyªn (A)

19,50

15

léc thÞ quúnh phƯ­¬ng

12A1

HV Tµi chÝnh (A)

16,50

16

hoµng nh­Ư quúnh

12A1

HV Hµnh chÝnh QG (A)

15,00

17

hoµng thÞ thanh quúnh

12A1

HV Hµnh chÝnh QG (A)

18,00

18

®Æng thÞ sen

12A1

§H Kinh tÕ T.N (A)

21,00

19

nguyÔn thÞ xu©n

12A1

§H Y d­ưîc TN (B)

23,50

20

hoµng thÞ lan hƯ­¬ng

12A1

§H LuËt H.Néi ( D1 )

19,50

21

trÇn thÞ hoµi trang

12A1

§HQG Hµ Néi (D1)

21,00

22

vi v¨n trung

12A1

§H Y d­ưîc TN (B)

21,00

23

høa thÞ l­Ưîng

12A1

§H Y d­ưîc TN (B)

22,00

24

n«ng thÞ nhung

12A1

§HSP T.Nguyªn (D1)

17,50

25

mai thÞ linh chi

12A1

§HSP H.Néi

18,50

26

ma thÞ kiÒu chinh

12A1

C§ MÇm n«n TN

12,00

27

ma thÞ biÓn

12A2

§HSP Th¸i Nguyªn (D)

18,00

28

Hoµng ThÞ Duyªn

12A2

§HSP Th¸i Nguyªn (C)

18,00

29

Ma quúnh dung

12A2

§HSP Th¸i Nguyªn (C)

22,50

30

hµ thÞ nghiªm ®iÖp

12A2

§HSP Th¸i Nguyªn (D)

17,50

31

TrÇn ThÞ HuÕ

12A2

§HSP I Hµ Néi ( C)

19,00

32

l­Ư¬ng thÞ liÔu

12A2

§HSP I Hµ Néi ( C)

18,50

33

la thÞ nhung

12A2

§HSP I Hµ Néi ( D)

17,00

34

L©m ThÞ Mai Ph­Ư¬ng

12A2

§H Néi vô ( C)

17,00

35

nguyÔn thÞ phƯ­¬ng

12A2

§H LuËt H.Néi ( C)

21,00

36

n«ng thÞ sim

12A2

§H V¨n ho¸ NTTW (M)

30,00

37

N«ng ThÞ Thuû

12A2

§HSP Th¸i Nguyªn (C)

17,50

38

N«ng ThÞ Th­Ư¬ng ThƯ¬ng

12A2

§H Khoa häc TN (C )

16,50

39

ma thÞ thu

12A2

§HSP Th¸i Nguyªn (C)

24,50

40

trÇn thÞ thu

12A2

§H LuËt H.Néi ( C)

19,00

41

lª ngäc an

12A2

HV Tµi chÝnh (D)

17,00

42

hµ gi¸p minh hµ

12A2

§H Kinh tÕ QD (D)

19,00

43

lý huyÒn trang

12A2

Häc viÖn Hµnh chÝnh ( C)

21,50

44

trÇn thÞ trang

12A2

§HSP Th¸i Nguyªn (D)

19,50

45

TrÇn H¶i YÕn

12A2

§H Kinh tÕ QD (D)

20,00

46

lª ngäc an

12A2

§H KT&QTKD TN (A1)

16,00

47

hµ gi¸p minh hµ

12A2

§H Kinh tÕ T.N (A1)

17,00

48

lý huyÒn trang

12A2

§H Kinh tÕ T.N (A1)

10,00

49

trÇn thÞ trang

12A2

§H KT&QTKD (A1)

15,00

50

TrÇn H¶i YÕn

12A2

§HKT Th¸i Nguyªn (A1)

17,00

51

lý thÞ ngoan

12A2

§H KT&QTKD (A1)

14,50

52

L­Ư¬ng ThÞ Ch©m

12A3

§HSP Th¸i Nguyªn

15,00

53

L­Ư¬ng Quang §¹t

12A3

§H Giao th«ng vËn t¶i

14,50

54

®Æng thÞ h»ng

12A3

§H Thư­¬ng m¹i

17,00

55

Lý ThÞ L­Ư¬ng

12A3

§HSP MÇm non

14,50

56

toµn thÞ linh

12A3

Cao ®¼ng Y

15,50

57

nguyÔn thÞ mÕn

12A3

§H Kinh tÕ Th¸i Nguyªn

12,00

58

®ç b¶o quyÕt

12A3

§H má ®Þa chÊt

18,25

59

N«ng Duy ThiÖu

12A3

§H C«ng nghÖ TT

12,00

60

hoµng thÞ thuú

12A3

§H Kinh tÕ Th¸i Nguyªn

14,50

61

lý thÞ thuú

12A3

§H C«ng ®oµn

15,00

62

vò thÞ trang

12A3

§H Kinh tÕ Th¸i Nguyªn

13,00

63

hoµng thÞ tuyÕt

12A3

Häc viÖn Hµnh chÝnh

15,00

64

Lý ThÞ VÖ

12A3

§HSP Th¸i Nguyªn

16,00

65

hµ thÞ nguyÖt

12A3

§H Kinh tÕ Th¸i Nguyªn

10,50

66

hµ thÞ nguyÖt

12A3

§H C.§oµn

16,50

67

NguyÔn ThÞ GÊm

12A4

§HSP Th¸i Nguyªn

15,50

68

ma thÞ hiªn

12A4

§HSP Th¸i Nguyªn

18,50

69

nguyÔn ph­Ư¬ng hoa

12A4

HV Tµi chÝnh

18,00

70

phïng ngäc hoµ

12A4

§H N«ng nghiÖp Hµ Néi

22,00

71

®inh ngäc huÕ

12A4

§H C«ng nghÖ th«ng tin

17,50

72

n«ng thÞ liÔu

12A4

§HSP Th¸i Nguyªn

15,50

73

nguyÔn thÞ kiÒu loan

12A4

§H Giao th«ng vËn t¶i

16,50

74

hoµng minh luyÕn

12A4

§H LuËt

19,00

75

hoµng h¶i nam

12A4

§H C«ng nghiÖp

16,00

76

l· thÞ hång nhung

12A4

§HSP Th¸i Nguyªn

17,50

77

l­Ư¬ng thÞ nh­Ư

12A4

§HSP Th¸i Nguyªn

15,50

78

tèng m¹nh quúnh

12A4

§H Thuû lîi Hµ Néi

22,50

79

L­Ư¬ng Thanh Tïng

12A4

§H B¸ch khoa Hµ Néi

21,00

80

lý träng tµi

12A4

§H Má ®Þa chÊt

21,50

81

phan v¨n thùc

12A4

§H Dư­îc Th¸i Nguyªn

21,00

82

bµng thÞ hång liªn

12A4

§H N«ng nghiÖp Hµ Néi

21,00

83

®inh viÖt th¾ng

12A4

§H Quèc gia Hµ Néi

21,00

84

lƯ­¬ng thÞ thu

12A4

§H N«ng nghiÖp Hµ Néi

20,00

85

hµ thuû tuyªn

12A4

§H Kinh tÕ Th¸i Nguyªn

17,50

86

hoµng v¨n tuyªn

12A4

§H Kinh tÕ Th¸i Nguyªn

18,50


_____________________________________________________________________

(NVT - PTDTNTTN)
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 63
Tháng 07 : 196
Năm 2022 : 21.696