Truyền thống 80 năm dân quân tự vệ việt nam (28/3/1935-28/3/2015)

Hướng tới 80 năm Ngày truyền thống Dân quân Tự vệ Việt Nam ...
____________________________________________
 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/02/2015 của UBND thành phố Thái Nguyên về kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2015),

Ban CHQS trường PTDTNT Thái Nguyên tuyên truyền tới toàn trường về truyền thống tốt đẹp 80 năm qua của DQTV Việt Nam như sau:

I. QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG

1. Tháng 3/1935, tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp tại Ma Cao (Trung Quốc), ngoài những Nghị quyết chỉ ra đường lối CM để chuẩn bị điều kiện cho phong trào cách mạng Đông Dương bước sang một thời kỳ mới; Đại hội đã có “Nghị quyết về đội tự vệ” được thông qua ngày 28/3/1935. Đây là một mốc son lịch sử của DQTV Việt Nam và ngày 28/3 hằng năm là Ngày truyền thống của DQTV.

2. Hiến pháp, Luật Quốc phòng, Luật DQTV và các văn bản quy phạm pháp luật khác đều khẳng định: DQTV là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước; trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

3. Hiến pháp năm 2013, Điều 66, quy định: “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng DQTV vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”. Nghị quyết Hội nghị TW 8 (khóa IX, XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị 16-CT/TW của Ban BTTW về tăng cường sự  lãnh đạo của Đảng với lực lượng DQTV và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới.

II. LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ 80 NĂM QUA

1. TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945

Những năm 1930 – 1931, cả nước có rất nhiều cuộc bãi công, biểu tình liên tiếp nổ ra ở hầu hết các địa phương, mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Thời kỳ này, Đảng ta đã xác định lấy đấu tranh chính trị là chủ yếu; tuy nhiên, Đảng ta cũng xác định một số vấn đề cơ bản về chủ nghĩa vũ trang, vũ trang bạo động; coi khởi nghĩa vũ trang là sự nghiệp của đông đảo quần chúng. Trong những năm 1932 – 1940, phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng đã chuyển từ đấu tranh chính trị từng bước tiến lên đấu tranh vũ trang. Một số đội du kích ra đời và phát triển thành các trung đội Cứu quốc quân. Lực lượng tự vệ được khẩn trương xây dựng ở trên khắp các tỉnh, nhất là Bắc Bộ, Trung Bộ. Thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa dành chính quyền (1940 – 1945), Đảng ta đả chủ trương thành lập các đội tự vệ cứu quốc, các tổ, tiểu đội du kích cứu quốc. Các đội tự vệ đã trở thành tổ chức vũ trang quần chúng của các đoàn thể cứu quốc trong mặt trận Việt Minh; phối hợp với các đơn vị Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân làm nòng cốt cho quần chúng thực hiện vũ trang khởi nghĩa. Đến tháng 8/1945 lực lượng DQTV đã phát triển lên tới vài chục nghìn người cùng với giải phóng quân và toàn dân thực hiện thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa.

2. CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945

Ngày 02/9/1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, DQTV Việt Nam trở thành lực lượng vũ trang của Nhà nước, một trong ba thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân. Lực lượng này đã thực sự là một công cụ chuyên chính chủ yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ và thành quả cách mạng. Ngày 23/9/1945, quân đội Pháp nổ súng gây chiến tranh xâm lược nước ta. Lực lượng DQTV đã phối hợp với bộ đội chủ lực anh dũng chiến đấu ngăn chặn địch, diệt ác, trừ gian... ở miền Bắc, lực lượng DQTV phối hợp với Công an nhân dân và Vệ quốc quân tham gia trừng trị bọn phản động nội địa, tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

3. KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác (19/12/1946), DQTV và du kích phát triển rộng khắp trong cả nước, ngày càng lớn mạnh, là một bộ phận trong LLVT nhân dân Việt Nam. Đầu năm 1947, DQTV đã phát triển gần 3 triệu người, riêng ở Thủ đô Hà Nội có 6.000 đội viên; ở Nam Bộ, lực lượng dân quân du kích phát triển lên 27 vạn (nữ có 5,7 vạn); trong đó, du kích chiến đấu là 1,4 vạn. Ở Trung Bộ, đến cuối năm 1949: 28,5 vạn dân quân du kích. Ở Bắc Bộ: 27,9 vạn người với đủ các lứa tuổi, trai, gái. Phòng DQTV (nay là Cục DQTV) và hệ thống cơ quan DQTV từ quân khu đến các địa phương được thành lập. Trong điều kiện khó khăn gian khổ, vũ khí thô sơ phải đương đầu với quân đội viễn chinh Pháp. DQTV, du kích, nhân dân xây dựng làng xã chiến đấu, kiên cường bám đất, tiêu hao lớn địch; tích cực phối hợp với bộ đội địa phương chống địch; kiềm chế lực lượng địch, buộc địch phải phân tán đối phó, góp phần cùng bộ đội chủ lực đánh bại các biện pháp chiến lược của địch. DQTV và bộ đội địa phương đã tiêu diệt 23,1 vạn/50 vạn tên, làm tan rã trên 20 vạn tên, kiềm chế, phân tán trên 90% tổng số lực lượng địch trên toàn chiến trường, giành thắng lợi quyết định trong chiến dịch Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, chấm dứt hơn 80 năm đô hộ của chế độ thực dân.

4. KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1955 – 1975)

Lực lượng DQTV ở miền Bắc đã tích cực tham gia cải cách ruộng đất, đánh đổ địa chủ, phong kiến, khôi phục, đẩy mạnh sản xuất; bắt gọn nhiều toán biệt kích Mỹ - Ngụy tung ta miền Bắc. Lực lượng phòng không DQTV miền Bắc đã tổ chức trên 700 phân đội, tăng cường trang bị nhiều loại vũ khí tương đối hiện đại. DQTV đã phối hợp với bộ đội, công an thực hiện “tay cày tay súng, tay búa tay súng” chiến đấu liên tục ngày đêm. DQTV đã bắn rơi 424/4.181 máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi trên miền Bắc, bắt sống nhiều giặc lái, bắn chìm, cháy nhiều tàu chiến. Lực lượng dân quân du kích ở miền Nam luôn chủ động đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, vận dụng các hình thức đánh địch hết sức phong phú, sáng tạo trên khắp 3 vùng chiến lược; kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, 3 mũi giáp công, hình thành thế trận chiến đấu, phát triển các căn cứ chiến đấu, vành đai du kích, vành đai diệt Mỹ... Trong cuộc tổng tiến công mùa Xuân 1975, DQTV cùng bộ đội chủ lực và toàn dân miền Nam tiến công và nổi dậy đồng loạt “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

5. GIAI ĐOẠN CẢ NƯỚC ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

- DQTV Việt Nam đã làm nòng cốt cho nhân dân cơ sở khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực rà phá bóc gỡ bom mìn, giải phóng hàng triệu ha đất canh tác để nhân dân khôi phục sản xuất, tiếp tục truy quét tàn quân, bọn phản động của địch còn cài cắm lại. Lực lượng DQTV đã được huy động hàng triệu lượt người tham gia xây dựng tuyến phòng thủ biên giới; phối hợp và phục vụ bộ đội chiến đấu góp phần quan trọng và thắng lợi của 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam; phối hợp thực hiện tốt việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

- Trong những năm gần đây làm tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi DQTV; tỷ lệ DQTV so với dân số toàn quốc ngày một tăng, chất lượng. DQTV đã góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định chính trị, củng cố tăng cường quốc phòng - an ninh. Từ năm 2002 đến nay, DQTV đã có 16.761.878 người với 42.617.994 ngày công tham gia trực sẵn sàng chiến đấu; 43.167 người với 189.860 ngày công tham gia bảo vệ biên giới, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo Việt Nam; 887.093 ngày công tham gia bảo vệ an ninh chính trị, TTAT xã hội; 2.093.931 người tham gia với 5.345.537 ngày công tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và 3.895.344 người với 9.218.882 ngày công vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở.

- Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, DQTV luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, dân tộc, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:“DQTV và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”. Ngày nay, truyền thống đó đã và đang được kế thừa, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta, sự nghiệp đổi mới toàn đất nước. Qua các thời kỳ cách mạng đã có 370 tập thể và 284 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. LLTV trường ta trong những năm qua đã tích cực rèn luyện và công tác năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảm bảo ANTT, an toàn nhà trường, đặc biệt trong những dịp nghỉ Lễ, Tết. Góp công sức quan trọng vào sự thành công và quá trình xây dựng, phát triển nhà trường./.

 (Nguyễn Văn Trường)
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 45
Hôm qua : 112
Tháng 08 : 986
Năm 2022 : 24.441