Kiểm điểm tự phê bình và phê bình. đánh giá cuối năm chi bộ và đảng viên.

KẾ HOẠCH KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH. ĐÁNH GIÁ TẬP THỂ VÀ ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2015 ...
____________________________________________

ĐẢNG BỘ TP THÁI NGUYÊN
       CHI BỘ TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN
*
Số: 18-KH/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Thái Nguyên, ngày     tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH
Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng
tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015

     Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm;

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 15/11/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015,

Ban Chấp hành Chi bộ trường PTDTNT Thái Nguyên xây dựng kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên nhằm để Ban Chi ủy, chi bộ, tập thể lãnh đạo nhà trường có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và cán bộ, đảng viên. Làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

2. Ban Chi ủy, chi bộ, lãnh đạo nhà trường và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân. Lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

3. Cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân bảo đảm khách quan, thực chất.

II. NỘI DUNG

1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình

1.1. Đối tượng

a. Tập thể: Ban Chấp hành chi bộ.

b. Cá nhân: - Đảng viên trong toàn chi bộ.

- Giáo viên, nhân viên (không là đảng viên) trong toàn trường.

1.2. Nơi kiểm điểm

- Đối với các đồng chí Bí thư, Phó BT kiểm điểm tự phê bình và phê bình: tại Ban Chấp hành chi bộ và tại Chi bộ.

- Đối với các đồng chí chi ủy viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình: tại Ban Chấp hành chi bộ.

- Đối với các đồng chí đảng viên khác kiểm điểm tự phê bình và phê bình: tại tổ đảng.

- Đối với các đồng chí giáo viên, nhân viên (không là đảng viên) kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại: đơn vị cấp tổ.

1.3. Nội dung và các bước tiến hành

* Tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau.

a. Kiểm điểm tập thể

- Nội dung kiểm điểm theo 04 nội dung trong Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm:

Nội dung 1. Kết quả lãnh đạo quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao.

Nội dung 2. Kết quả lãnh đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Các giải pháp đấu tranh, khắc phục sự suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Nội dung 3. Làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân.

Nội dung 4. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng.

- Bí thư CB: chủ trì việc kiểm điểm, định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận, tổng hợp các ý kiến tham gia, đóng góp để hoàn thiện báo cáo.

- Các bước tiến hành:

+ Bước 1: kiểm điểm ở tập thể cấp ủy.

+ Bước 2: tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý của tập thể cấp ủy, các tổ trưởng tổ chuyên môn và tổ Văn phòng.

b. Kiểm điểm cá nhân

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên: tự viết bản kiểm điểm đánh giá về các nội dung kiểm điểm trong Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm.

- Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

+ Tư tưởng chính trị: trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; việc học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của bản thân.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

+ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: việc chấp hành phân công của tổ chức, Quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

+ Kiểm điểm việc thực hiện các nội dung nêu gương của cán bộ đảng viên: nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Quyết định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư) và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại công văn số 997-CV/TU, ngày 22/9/2014 của Thành ủy Thái Nguyên.

+ Kiểm điểm đánh giá phân loại công chức, viên chức (theo tiêu chí đánh giá cán bộ công chức, viên chức hàng năm)

Đối với đảng viên là cán bộ, công chức: khi kiểm điểm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ngoài những nội dung kiểm điểm như đối với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

+ Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành;việc quy tụ, đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

+ Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

+ Ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

* Đối với cán bộ, viên chức không phải là đảng viên: cá nhân tự viết bản kiểm điểm, đánh giá về các nội dung sau:

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: nhận thức tư tưởng, chính trị; việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh, chống quan liêu, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; ý thức đoàn kết, quan hệ trong công tác, ý thức phục vụ nhân dân.

- Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao: thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả của công việc, tinh thần trách nhiệm trong công tác.

- Tự đánh giá xếp loại bản thân về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao ở 04 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ (có mẫu kiểm điểm kèm theo).

Các đồng chí tổ trưởng chủ trì việc kiểm điểm:

Bước 1: cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm;

Bước 2: thành viên tham gia kiểm điểm đóng góp ý kiến;

Bước 3: cá nhân tiếp thu;

Bước 4: người chủ trì (Tổ trưởng): kết luận, tóm tắt những nội dung cần tiếp thu bổ sung vào kiểm điểm cá nhân.

1.4. Mời cấp ủy cấp trên dự theo dõi kiểm điểm

 Ban Chi ủy gửi giấy mời Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đến dự theo dõi kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chi ủy.

2. Đánh giá, phân loại chi bộ, đảng viên

Đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên gắn với tổng kết công tác năm của nhà trường. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước; đảng viên sau. Chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên trước; chi bộ sau.

2.1. Đối với tập thể

a. Nội dung đánh giá và số điểm tối đa của từng nội dung

Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ căn cứ vào kết quả thực hiện 05 nhiệm vụ chính đã được cụ thể tại Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW và biểu điểm kèm theo để đánh giá, xếp loại:

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: số điểm tối đa là 40.

- Lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng: số điểm tối đa là 20.

- Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ: số điểm tối đa là 15.

- Lãnh đạo xây dựng chính quyền nhà trường; công đoàn; đoàn thanh niên: số điểm tối đa là 15.

- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng: số điểm tối đa là 10.

b. Phương pháp đánh giá và xếp loại chi bộ

- Bước 1: Chi bộ tự đánh giá, xếp loại chất lượng theo 04 mức, căn cứ thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong năm (thông qua tự chấm điểm từng nội dung).

- Bước 2: Ban Chi ủy dự kiến mức xếp loại.

- Bước 3: Ban Chi ủy tổ chức Hội nghị đảng viên thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín.

- Bước 4: Ban Chi ủy báo cáo Thành ủy.

c. Lưu ý

- Thành ủy xem xét, lựa chọn một số TCCSĐ "trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu để khen thưởng. Số lượng không vượt quá 20% tổng số TCCSĐ "trong sạch, vững mạnh".

- Điều kiện để chi bộ đạt "trong sạch, vững mạnh" là: chi bộ có 100% đảng viên đạt mức "hoàn thành nhiệm vụ" trở lên.

2.2. Đối với đảng viên

a. Nội dung đánh giá

Việc đánh giá chất lượng đảng viên căn cứ vào 04 nội dung chính kiểm điểm theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW. Có nhấn mạnh và cụ thể hóa một số điểm như sau:

- Về tư tưởng chính trị: cụ thể thêm việc kiểm điểm nội dung về ý thức trách nhiệm và thái độ đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống. Nhấn mạnh một số điểm:

+ Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân.

+ Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm.

+ Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: cụ thể thêm và nhấn mạnh kiểm điểm về ý thức xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: nhấn mạnh kiểm điểm nội dung về chấp hành phân công của tổ chức, quy định về những điều đảng viên không được làm; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Căn cứ các tiêu chí theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, đảng viên tự xếp loại theo 04 mức:

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

b. Phương pháp, trình tự đánh giá và xếp loại đảng viên

- Từng đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm của mình (theo mẫu), tự nhận mức xếp loại trước tổ đảng. Tổ đảng tổng hợp, báo cáo kết quả với chi bộ.

- Chi bộ họp, thảo luận, đóng góp ý kiến cho đảng viên. Chi ủy nêu ý kiến nhận xét của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, nhận xét của tổ đảng đối với đảng viên, gợi ý những vấn đề cần kiểm điểm, làm rõ. Đảng viên trình bày ý kiến về những nội dung được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

- Chi bộ biểu quyết bằng phiếu kín về xếp loại chất lượng đảng viên theo 04 mức. Công bố kết quả xếp loại đảng viên và báo cáo Thành ủy.

c. Lưu ý

- Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên thực hiện sau khi đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

- Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải được trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành và phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" hoặc được đề nghị đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" hoặc trong năm có thành tích xuất sắc được cấp bộ hoặc cấp tỉnh tặng "Bằng khen".

- Số đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 15% số đảng viên được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" và được khen thưởng, đề nghị cấp trên khen thưởng. (Chi bộ có tính đặc thù hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc có thể tăng thêm chỉ tiêu nhưng không vượt quá 20%).

- Chi bộ không đánh giá, phân loại đối với nững đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình

a. Báo cáo kiểm điểm của tập thể

Dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể: xong trước ngày 24/12/2015.

b. Kiểm điểm cá nhân

Các đồng chí trong Ban Chi ủy, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý: hoàn thành bản tự kiểm điểm cá nhân trước ngày 24/12/2015.

c. Tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân

- Hội nghị kiểm điểm tập thể cấp ủy và cá nhân các đồng chí trong Ban Chi ủy, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý: dự kiến chiều ngày 25/12/2015.

- Các đồng chí lãnh đạo, quản lý: tiếp thu ý kiến góp ý của tập thể, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân; báo cáo kết quả kiểm điểm với chi bộ, xong trước ngày 15/01/2016.

d. Tổ chức hội nghị báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể

Chi ủy tổ chức hội nghị tổng kết năm, báo cáo kết quả và góp ý cho bản kiểm điểm của tập thể: dự kiến chiều ngày 30/12/2015.

e. Hoàn thành hồ sơ kiểm điểm của tập thể, cá nhân

- Báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy.

- Hồ sơ kiểm điểm của cá nhân các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý:

 Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

‚ Nhận xét của Chi ủy nơi công tác.

ƒ Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú.

„ Bổ sung lý lịch.

… Kê khai tài sản.

- Chi ủy sẽ nộp hồ sơ về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức): trước ngày 30/01/2016.

2. Về đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên

- Chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên tiến hành đánh giá, bình xét, xếp loại thi đua đối với tổ chức và đánh giá cán bộ công chức, viên chức, người lao động trước để làm cơ sở đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên.

- Hoàn thành công tác đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên báo cáo Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy) trước ngày 31/12/2015.

- Thời gian (nếu điều chỉnh): Chi ủy sẽ thông báo trên bảng lịch công tác.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Thành ủy (b/c);

- Ban Chấp hành chi bộ (b/c);

- Niêm yết (t/h);

- Lưu CB.

T/M BAN CHI ỦY
BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Văn Trường


        Mẫu kiểm điểm đảng viên các đồng chí tải về:

        TẠI ĐÂY


        Mẫu kiểm điểm viên chức các đồng chí tải về:

        TẠI ĐÂY


____________________________________________
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 44
Hôm qua : 112
Tháng 08 : 985
Năm 2022 : 24.440