DANH SACH THÍ SINH DỰ THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN. DỰ THI TẠI 20 HỘI ĐỒNG COI THI