THÔNG BÁO CHO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19