Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong quý iv năm 2014.

QUÝ IV NĂM 2014, CHI BỘ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH...
__________________________________________________ ĐẢNG BỘ TP THÁI NGUYÊN
CHI BỘ TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN
*
Số: 18-KH/CB
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        Thái Nguyên, ngày 05 tháng 3 năm 2014 
 KẾ HOẠCH
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2014
 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Đề án số 09-ĐA/TU ngày 26/9/2011 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về "Tiếp tục nâng cao chất lượng, thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2015";

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/TU ngày 07/02/2014 của Thành ủy Thái Nguyên về việc triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014,

Chi bộ trường PTDTNT Thái Nguyên xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường và nhân dân về việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

- Quán triệt các nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

- Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm. Chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan. Chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn. Phòng chống các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, hoặc nói, hứa mà không làm. Xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo. Chú ý mối quan hệ với nhân dân địa phương nơi công công tác, nơi cư trú. Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Gắn với việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

- Các tổ đảng, công đoàn, đoàn trường và các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

2. Hình thức

2.1. Tổ chức học tập, thảo luận

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ đảng, công đoàn, đoàn trường, các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng có chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên ở từng tập thể. Năm 2014 tập trung thảo luận về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

2.2. Hình thức tổ chức

- Ban Chi ủy xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp, hiệu quả.

- Việc tổ chức học tập gắn với thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, đề ra phương hướng phấn đấu và đăng ký việc làm theo của từng tập thể và cá nhân gắn với nhiệm vụ công tác.

2.3. Tài liệu

- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

- Một số tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chi ủy

- Xây dựng kế hoạch, cung cấp tài liệu học tập cho các tập thể.

- Các tài liệu học tập chuyên đề năm 2014 được gửi vào email của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

2. Các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng

- Tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề tại buổi sinh hoạt tổ.

- Tổ chức cho các tổ viên đăng ký thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng tổ viên.

- Các tổ chuyên môn chỉ đạo giáo viên chủ động tích hợp nội dung giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học.

- Báo cáo kết quả thực hiện và nộp các bản đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước ngày 30/11/2014.

3. Công đoàn, Đoàn trường

- Đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức vận động đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên học sinh tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình sinh hoạt định kỳ.

- Tích cực tuyên truyền tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng biểu dương tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu, quả thiết thực, nêu gương người tốt, việc tốt trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Phối hợp, tham mưu với Ban Giám hiệu nhằm phát hiện kịp thời và tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

        Ban Chi ủy đề nghị các đồng chí quan tâm, nghiêm túc thực hiện./.
 Nơi nhận:
        - Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c);
        - Ban Chi ủy;
        - Các tập thể (t/h);
        - Niêm yết (t/h);
        - Lưu VT-chi bộ.
 

                                     
T/M BAN CHI ỦY
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Văn Trường

________________________________________________________
Các đồng chí nhận tài liệu nghiên cứu, học tập được gửi qua email.Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Hôm qua : 66
Tháng 07 : 109
Năm 2022 : 21.609