Kế hoạch tuyên truyền hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

KẾ HOẠCH CỦA CHI BỘ VỀ TUYÊN TRUYỀN HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THEO HƯỚNG DẪN SỐ 498-HD/BTG, NGÀY 11/02/2014 CỦA BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN.
         ĐẢNG BỘ TP THÁI NGUYÊN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN
                              *
                   Số:  14-KH/CB                           Thái Nguyên, ngày 21 tháng 02 năm 2014

                                                            KẾ HOẠCH

                    Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


        Thực hiện Hướng dẫn số 498-HD/BTG, ngày 11/02/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
        Chi bộ trường PTDTNT Thái Nguyên xây dựng kế hoạch như sau:
        I. Mục đích, yêu cầu
        - Giúp cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên Nhà trường thấy rõ mục đích, ý nghĩa và kết quả của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; những nét mới của Hiến pháp sửa đổi; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về việc triển khai và thực thi Hiến pháp, pháp luật.
        - Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường và các tầng lớp nhân dân về Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị trong Nhà trường trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt những quy định của Hiến pháp và pháp luật.
        - Đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng việc ban hành Hiến pháp tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
        - Việc tuyên truyền đầy đủ các nội dung của Hiến pháp cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng thời cùng với quá trình thể chế hóa các vấn đề cơ bản của Hiến pháp thành các luật và các văn bản dưới luật gắn với quá trình tổ chức thực hiện Hiến pháp và pháp luật; phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
        II. Nội dung
        1. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước
        Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, từ năm 2011 đến nay, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tổ chức tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại 3 kỳ họp. Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã quyết định tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Việc lấy ý kiến nhân dân đã được các cấp, các ngành triển khai được sự tham gia sâu rộng, nghiêm túc, tích cực, tâm huyết của đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chắt lọc, tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của nhân dân, của các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra là đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là sự đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, nhân dân ta và Nhà nước ta vượt qua những thách thức khó khăn, vững bước tiến lên trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế. Đây cũng là bản Hiến pháp vừa kế thừa được các giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011).
        2. Những nội dung cơ bản của Hiến pháp
        2.1. Tuyên truyền những nội dung cơ bản của Hiến pháp được trình bày trong Hướng dẫn số 498-HD/BTG, ngày 11/02/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
        2.2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 (đăng trên mục TÀI NGUYÊN của website Nhà trường).
        3. Một số vấn đề cần lưu lý trong đấu tranh làm thất bại những luận điệu kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch
        - Bảo vệ tính đúng đắn của Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối của Đảng; bác bỏ những quan điểm sai trái, nhất là những quan điểm, như: Phủ nhận chủ nghĩa Mác - Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận con đường XHCN; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp, đòi đổi tên Đảng, tên nước; đòi lập các tổ chức để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, muốn nước ta đi theo con đường xã hội dân chủ tư sản và thể chế chính trị tư sản ...
        - Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, gây rối, phá hoại việc thực thi Hiến pháp, nhất là những quan điểm, như: Phủ nhận đóng góp của Hiến pháp năm 1992 và những điểm bổ sung, điểm mới của Hiến pháp; không công nhận Hiến pháp năm 1992 và sửa đổi năm 2013; xuyên tạc dân chủ XHCN trong quá trình thực thi Hiến pháp và pháp luật; vu khống, xuyên tạc quyền công dân, quyền con người trong Hiến pháp; thổi phồng sơ hở, yếu kém của hệ thống chính trị để kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...
        - Uốn nắn, khắc phục những quan điểm, nhận thức lệch lạc, không đầy đủ về dân chủ và pháp chế XHCN; phê phán những quan điểm cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 không tạo ra những chuyển biến lớn; quá trình sửa đổi tiến hành hình thức, không bảo đảm dân chủ...
        III. Tổ chức thực hiện
        Báo cáo viên tuyên truyền trong Hội nghị chi bộ và Hội nghị toàn đơn vị. Các Tổ trưởng triển khai tại sinh hoạt tổ. Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn trường tuyên truyền sâu rộng trong các hoạt động sinh hoạt chính trị./.
Nơi nhận:                                                                       T/M BAN CHI ỦY
        - Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c);                                   PHÓ BÍ THƯ
        - Ban Chi ủy;
        - Niêm yết (t/h);                                                                (đã ký)
        - Đăng trên website;
        - Lưu VT-chi bộ.                                                    Nguyễn Văn Trường
___________________________________________________
(NVT-PTDTNTTN)

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Hôm qua : 112
Tháng 08 : 983
Năm 2022 : 24.438