Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh, chuyên đề năm 2015

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
_________________________________________________________


 ĐẢNG BỘ TP THÁI NGUYÊN
CHI BỘ TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN  

*
Số: 65-KH/CB

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 01 năm 2015

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2015
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” 

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục nâng cao chất lượng, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thực hiện Hướng dẫn số 647-HD/BTGTU ngày 19/12/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”,

Chi bộ trường PTDTNT Thái Nguyên xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch học tập chuyên đề năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2015; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức tốt Đại hội chi bộ, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2015.

- Nghiêm túc học tập chuyên đề năm 2015; đảm bảo phù hợp với cán bộ, giáo viên, nhân viên và tình hình thực tiễn của nhà trường nhằm đem lại hiệu quả thiết thực; chú trọng đến việc làm theo bằng công việc cụ thể.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP - LIÊN HỆ

1. Nội dung

- Tổ chức quán triệt học tập và liên hệ làm theo nội dung chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; kết hợp với học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hành làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo nội dung chuyên đề đã học tập trong các năm trước.

- Nội dung cụ thể:

+ Tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường.

+ Tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và tổng kết thực hiện Đề án số 09 của Tỉnh ủy.

2. Cách thức tổ chức thực hiện

- Cấp ủy quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên về các nội dung của chuyên đề: phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”; “gắn bó với nhân dân”; “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Chú trọng nêu gương, thực hành làm theo của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu chi bộ, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên nhà trường.

- Việc học tập, liên hệ theo chuyên đề do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo hình thức tập trung toàn trường kết hợp với các nội dung công việc khác của nhà trường. Chi bộ, định kỳ hằng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu; định kỳ đánh giá kết quả làm theo: 6 tháng và cả năm. Cuối năm tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện cả năm với Thành ủy. Từng đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuối năm báo cáo kết quả việc học tập và làm theo của bản thân trong năm với chi bộ.

- Chi bộ tiến hành tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Đề án số 09 của Tỉnh ủy. Chi ủy xây dựng báo cáo tổng kết gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng thời lấy nội dung kết quả thực hiện đưa vào báo cáo chính trị của Đại hội chi bộ.

- Đối với cán bộ công chức, viên chức nhà trường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1973/CT-TTg , ngày 07/11/2011của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; kết hợp các đợt phát động và tổng kết thi đua đầu năm, cuối năm học; tuyên tuyền trên bản tin của nhà trường.

3. Liên hệ giải quyết những vấn đề hạn chế tồn tại

Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể: lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại ở nhà trường có liên quan đến nội dung của chuyên đề năm 2015 để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, và gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào của ngành, địa phương, nhà trường.

4. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2015 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 (Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...); gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, nhà trường.

- Sau khi học tập, nghiên cứu nội dung chuyên đề năm 2015, các đồng chí đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là những người thân, những người xung quanh mình về những nội dung chuyên đề, vận động mọi người cùng thực hiện tốt các nội dung đó

- Cấp ủy tổ chức tuyên truyền miệng thông qua báo cáo viên để đi sâu phân tích, giới thiệu cách làm hay, những giải pháp hiệu quả trong triển khai chuyên đề năm 2015; lồng ghép nội dung vào các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự.

5. Thời gian và tài liệu

- Thời gian:

+ Tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và tổng kết thực hiện Đề án số 09 của Tỉnh ủy: tuần 1, tháng 02/2015.

+ Tổ chức Hội nghị toàn trường quán triệt học tập và liên hệ làm theo nội dung chuyên đề năm 2015: 01 buổi (tuần 1, tháng 3 /2015);

- Tài liệu: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2015 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chi ủy

- Cung cấp tài liệu học tập chuyên đề năm 2015 cho các tập thể. Gửi tài liệu học tập vào email của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và báo cáo Thành ủy.

2. Các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng

- Thường xuyên đưa các nội chuyên đề vào buổi sinh hoạt tổ. Tổ chức cho các tổ viên đăng ký thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 với nội dung cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng tổ viên. Thu, ký xác nhận và nộp Ban Chi ủy các bản đăng ký trước ngày 30/3/2015.

- Các tổ chuyên môn chỉ đạo giáo viên chủ động tích hợp nội dung giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học.

3. Công đoàn, Đoàn trường

- Đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức vận động đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên học sinh tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2015. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình sinh hoạt định kỳ.

- Tích cực tuyên truyền tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng biểu dương tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu, quả thiết thực, nêu gương người tốt, việc tốt trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phối hợp, tham mưu với Ban Giám hiệu nhằm phát hiện kịp thời và tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ban Chi ủy đề nghị các đồng chí quan tâm, nghiêm túc thực hiện./.

 Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c);                       - Ban Chi ủy;
       - Các tập thể (t/h);
       - Đăng website nhà trường.
       - Niêm yết (t/h);
       - Lưu VT-chi bộ.

               T/M BAN CHI ỦY          
                   PHÓ BÍ THƯ                                    

   (đã ký)
      

         Nguyễn Văn Trường 

_________________________________________________________

(NVT-PTDTNTTN)
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 51
Hôm qua : 640
Tháng 05 : 3.815
Năm 2022 : 17.612