Công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014.

Thực hiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; Tỉnh ủy, Thành ủy Thái Nguyên về công tác kiểm điểm, đánh giá cuối năm. Chi ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện...
____________________________________________


____________________________________________________________
                  Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

 

ĐẢNG BỘ TP THÁI NGUYÊN

CHI BỘ TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày ..... tháng .... năm 2014

                                                BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Kèm theo Công văn số 1038-CV/TU, ngày 24/11/2014 của Thành ủy)

 Họ và tên: ...................................................... Ngày sinh ..............................................

Chức vụ Đảng: ...............................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ....................................................................................

Đơn vị công tác: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên

Chi bộ: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên

I- Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

4. Về tổ chức kỷ luật

5. Việc thực hiện các nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên (Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư)

6. Kết quả kiểm điểm đánh giá phân loại công chức, viên chức (theo tiêu chí đánh giá cán bộ công chức, viên chức hàng năm)

II- Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

III- Phương hướng, biện pháp khắc phục

IV- Tự nhận mức phân loại chất lượng

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

* Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Chi bộ phân loại chất lượng: ..........................................................................................

(Lãnh đạo cấp có thẩm quyền ký, ghi rõ họ, tên và thời điểm)Tải về: 

TẠI ĐÂY______________________________________________________________
             Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân
(dành cho cán bộ công chức, viên chức không phải là đảng viên)

 

TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

TỔ ...................................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày ..... tháng .... năm 2014

                                                    BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

(Đối với cán bộ công chức, viên chức không phải là đảng viên)

 Họ và tên: ...................................................... Ngày sinh .....................................

Chức vụ: ...............................................................................................................

Đơn vị công tác: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao

Thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc trong từng vị trí, từng thời gian; tinh thần trách nhiệm trong công tác.

2. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Nhận thức tư tưởng, chính trị; việc chấp hành chủ trương đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Việc giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.

- Tinh thần học tập, nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình và phê bình.

- Đoàn kết trong quan hệ công tác; mối quan hệ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

3. Chiều hướng và triển vọng phát triển.

II- KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

III- PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

IV- TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI, CHẤT LƯỢNG

Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

 

Người tự kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú: Bản kiểm điểm này được lưu trong hồ sơ cán bộ, công chức hàng năm.


Tải về: 
TẠI ĐÂY
____________________________________________
(NVT-PTDTNTTN)
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 46
Hôm qua : 66
Tháng 07 : 112
Năm 2022 : 21.612