Kế hoạch công tác chuyên môn cuối học kỳ I

Các Đ/C xem kế hoạch


SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:162/KH-DTNT

Thái Nguyên, ngày01tháng12năm 2015

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA VÀ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016

 

          Căn cứ Công văn số 1049/SGD&ĐT ngày 04 tháng 9 năm 2015 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016;

            Căn cứ Công văn số 1481/SGD&ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2015-2016;

Căn cứ kế hoạch nhà trường năm học 2015-2016;

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra và sơ kết học kì I năm học 2015-2016 như sau:

            I. Mục đích – Yêu cầu

            - Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học trong học kì I; đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh toàn trường qua đó tổ chức rút kinh nghiệm và tiếp tục có các giải pháp tích cực trong công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường trong học kì II;

            - Thống nhất xây dựng kế hoạch và đề cương ôn tập kỹ lưỡng, phù hợp với đối tượng học sinh, giúp học sinh kiểm tra đạt kết quả cao;

            Tổ chức kì kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá đúng thực chất năng lực học sinh.

            II. Nội dung
            1. Thời gian ôn tập:
  Từ 7/122015 - 16/12/2015: Cả 3 khối ôn tập theo tiết có trong PPCT. (đối với các môn có tiết theo quy định)        

            2. Thời gian kiểm tra, môn kiểm tra

            + Từ 7/12/2015 – 16/12/2015: Cả 3 khối kiểm tra theo thời khóa biểu các môn Tin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệ.

            + Từ 17/12/2015 – 19/12/2015 (thứ 5,6,7): Cả 3 khối kiểm tra theo đề chung các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ.

            3. Hình thức kiểm tra

            + Giáo viên tự ra đề và tổ chức kiểm tra theo TKB các môn Tin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệ.

            + Kiểm tra tập trung theo đơn vị lớp, đề chung theo khối các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ.

            4. Đề kiểm tra

            4.1. Quy định chung

            + Đề kiểm tra cần bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, các phần điều chỉnh nội dung dạy học của các bộ môn để ra đề kiểm tra trên cơ sở có thể đáp ứng và phân loại được trình độ của học sinh nhà trường (Đề kiểm tra học kì cần dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng)

            + Giáo viên ra đề chịu trách nhiệm trước TTCM, BGH về tính chính xác và bảo mật của đề kiểm tra, hướng dẫn chấm (đáp án). Hướng dẫn chấm phải chi tiết, theo thang điểm 10.

            + Đề kiểm tra và hướng dẫn chấm được soạn thảo trên phầm mềm Word, phông chữ Times New Roman. Mẫu trình bày đề kiểm tra tải về từ website của nhà trường.

            + Giáo viên ra đề nộp bản in và hướng dẫn chấm cho đồng chí Nguyễn Trường Giang (để tổng hợp và trình Hiệu trưởng duyệt), sau khi chấm xong nộp bản mềm đề kiểm tra và đáp án vào hộp thưtruonggiangnguyen1979@gmail.com  (để tổng hợp và nộp Sở Giáo dục)

            4.2. Thời lượng và cấu trúc đề kiểm tra

            4.2.1. Đề kiểm tra các môn Tin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệ (45 phút): Giáo viên tự ra đề, duyệt với tổ trưởng trước khi kiểm tra.

            4.2.2. Đề kiểm tra các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ

            * Khối 10+11:

            + Đề kiểm tra: Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý kiểm tra theo hình thức tự luận. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ theo hình thức tự luận + trắc nghiệm (Yêu cầu ít nhất 4 mã đề), (60% trắc nghiệm , 40 % tự luận).

             + Thời lượng: Môn Ngữ văn (90 phút), môn Toán (90 phút), các môn còn lại 45 phút.

            * Khối 12:

            + Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý kiểm tra theo hình thức tự luận. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm (Yêu cầu ít nhất 4 mã đề). Riêng môn ngoại ngữ có thêm phần tự luận.

            + Thời lượng: Môn Ngữ văn (90 phút), môn Toán (90 phút), các môn còn lại 45 phút.

            4.3. Phân công ra đề

            + TTCM phân công người ra đề kiểm tra (các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ) và có phản biện theo nội dung thống nhất của nhóm chuyên môn và lập danh sách giáo viên ra đề (theo mẫu), nộp lại cho đồng chí Nguyễn Trường Giang (theo lịch mục 9)

            + Thời gian nộp đề: (theo lịch mục 9)

            + Số lượng đề: 02 đề đối với các môn tự luận, 04 đề đối với môn trắc nghiệm

            5. Coi kiểm tra

            - Giáo viên được phân công coi kiểm tra chú ý lịch để đảm bảo đến đúng giờ, không tự ý đổi coi kiểm tra. Trường hợp đột xuất nghỉ coi kiểm tra do đ/c Hiệu trưởng giải quyết.

            - Giáo viên coi kiểm tra thực hiện nghiêm túc quy chế, đảm bảo công bằng cho các lớp, khách quan, chính xác.

            - Học sinh vi phạm quy chế kiểm tra xử lý theo quy định. 

6. Chấm kiểm tra

            - Giáo viên nghiên cứu kỹ hướng dẫn chấm để chấm bài chính xác. Những trường hợp phúc khảo bài kiểm tra dẫn đến thay đổi kết quả giáo viên chấm bài phải chịu trách nhiệm.

            - Giáo viên nhận bài kiểm tra ngay sau các buổi kiểm tra. Hoàn thành chấm điểm, nhập điểm và nộp file nhập điểm theo lịch tại mục 9

7. Phúc khảo bài kiểm tra: Sau khi chấm xong, giáo viên dạy có trách nhiệm xem lại bài kiểm tra nếu học sinh thắc mắc.

8. Lịch kiểm tra

Ngày

Mônkiểm tra

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ
thu bài

17/12/2015

(thứ 5)

Văn

90 phút

7h15

7h20

8h50

Vật lý

45 phút

9h05

9h10

9h55

Địa

45 phút

10h10

10h15

11h00

18/12/2015

(thứ 6)

Toán

90 phút

7h15

7h20

8h50

Sử

45 phút

9h05

9h10

9h55

Tiếng Anh

45 phút

10h10

10h15

11h00

19/12/2015

(thứ 7)

Hóa

45 phút

7h15

7h20

8h05

Sinh

45 phút

8h20

8h25

9h10

*Lưu ý: Các buổi kiểm tra giáo viên coi kiểm tra và học sinh có mặt trước giờ phát đề 15 phút

            9. Lịch làm việc cụ thể

Ngày/tháng

Nội dung công việc

30/11 (thứ 2)

Triển khai kế hoạch tại buổi họp giao ban

02/12 (thứ 4)

Triển khai kế hoạch tại buổi họp toàn thể hội đồng, các đồng chí TTCM triển khai tại tổ, phân công người ra đề, các nhóm chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập, cấu trúc đềkiểm tra

03/12 (thứ 5)

TTCM nộp danh sách giáo viên ra đề kiểm tra (theo mẫu)

10/12 (thứ5)

Giáo viên ra đề nộp bản in đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) cho TTCM

11/12 (thứ6)

TTCM nộp bản in đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) cho đồng chí Trường Giang (để tổng hợp và trình Hiệu trưởng duyệt)

14,15/12

(thứ 2,3)

Bộ phận sao in đề kiểm tra tiến hành sao in đề và đóng gói theo môn kiểm tra theo danh sách của các lớp

7/12-16/12

Kiểm tra các mônTin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệtheo TKB (45 phút): Giáo viên tự ra đề, duyệt với tổ trưởng trước khi kiểm tra.

17/12 – 19/12

(thứ 5,6,7)

Kiểm tra theo đề chung 8 môn theo lịch. Giáo viên nhận bài chấm ngay sau buổi kiểm tra

19/12(thứ7)

GVCN cho học sinhviết bản tự kiểm điểm vàbình xét hạnh kiểm tại lớp(sau khi kiểm tra xong môn Hóa học và Sinh học)

21/12(thứ 2)

Giáo viên nộp bản mềm đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) vào hộp thư:truonggiangnguyen1979@gmail.com

23/12 (thứ 4)

GVBM hoàn thành chấm kiểm tra 8 môn chung; Các tổ họp xét thi đua CBGV, CNV, nộp các báo cáo

24/12 (thứ 5)

GVBM hoàn thành cơ số điểm hàng ngày đầy đủ, vào sổ điểm, nhập điểm và nộp file điểm (chậm nhất 11h00) vào hộp thư:c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn

26/12 (thứ 7)

Nộp các báo cáo chủ nhiệm, báo cáo sơ kết học kì I

26/12-28/12

(thứ 7,2)

GVBM nhận bảng điểm, cho học sinh kiểm tra đối chiếu kết quả và hoàn thành ghi sổ điểm

28/12 (thứ 2)

GVCN hoàn thànhdự kiếnxếp loại hai mặt của học sinhvà nộp cho đồng chí Trường Giang để tổng hợp (trước 11h00)

29/12 (thứ 3)

Họp xét duyệt kết quả học lực và hạnh kiểm học sinh toàn trường; Xét thi đua giáo viên

30/12 (thứ 4)

Họp HĐSP sơ kết học kì I

3/01/2016

(Chủ nhật)

Họp CMHS toàn trường

4/1/2016

(thứ 2)

Sơ kết HKI (Giờ chào cờ); Toàn trường học TKB học II

4/1/ - 9/01

(thứ 2-7)

GVCN hoàn thành ghi sổ điểm chính; GVCN, GVBM hoàn thành ghi học bạ HKI

III. Tổ chức thực hiện

            1. Chỉ đạo chung: Đ/c Nguyễn Văn Trường - Hiệu trưởng.

            2. Các nhóm chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập, cấu trúc đề kiểm tra. TTCM chỉ đạo trực tiếp, đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân của tổ mình trong từng phần việc. Giáo viên bộ môn có trách nhiệm thông báo tới học sinh nội dung ôn tập, cấu trúc đề đã thống nhất trong nhóm và chủ động thực hiện theo kế hoạch. GVCN có trách nhiệm thông báo đầy đủ lịch kiểm tra, hình thức kiểm tra tới học sinh lớp chủ nhiệm.

            3. Lập danh sách coi kiểm tra, phân công coi kiểm tra: đ/c Nguyễn Trường Giang.

            4. Phụ trách sao in đề kiểm tra: đ/c Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Loan

            5. Thư kí các buổi kiểm tra: đ/c Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Loan.

            Trên đây là kế hoach tổ chức ôn tập, kiểm tra và sơ kết học kì I năm học 2015-2016, các cá nhân, bộ phận nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phải báo cáo trực tiếp đ/c Hiệu trưởng để kịp thời điều chỉnh đồng thời phải thường xuyên theo dõi các thông báo bổ sung nếu lịch có thay đổi./.

Nơi nhận :

- BGH (để chỉ đạo);

-TTCM (để triển khai, t/hiện);

- Niêm yết (để thực hiện)

- Lưu VT

Duyệt kế hoạch

(đã duyệt)

 

Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Trường

 

Người lập kế hoạch

 

Nguyễn Trường Giang


SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 163/TB-DTNT

Thái Nguyên, ngày01tháng12năm 2015

LỊCH ÔN TẬP, KIỂM TRA, VÀO ĐIỂM VÀ SƠ KẾT HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2015 – 2016

Ngày/tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

30/11 (thứ 2)

Triển khai kế hoạch tại buổi họp giao ban

 

02/12 (thứ 4)

Triển khai kế hoạch tại buổi họp toàn thể hội đồng, các đồng chí TTCM triển khai tại tổ, phân công người ra đề, các nhóm chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập, cấu trúc đề kiểm tra

 

03/12 (thứ 5)

TTCM nộp danh sách giáo viên ra đề kiểm tra (theo mẫu)

 

10/12 (thứ 5)

Giáo viên ra đề nộp bản in đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) cho TTCM

 

11/12 (thứ 6)

TTCM nộp bản in đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) cho đồng chí Trường Giang (để tổng hợp và trình Hiệu trưởng duyệt)

 

14,15/12

(thứ 2,3)

Bộ phận sao in đề kiểm tra tiến hành sao in đề và đóng gói theo môn kiểm tra theo danh sách của các lớp

 

7/12-16/12

Kiểm tra các môn Tin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệ theo TKB (45 phút): Giáo viên tự ra đề, duyệt với tổ trưởng trước khi kiểm tra.

 

17/12 – 19/12

(thứ 5,6,7)

Kiểm tra theo đề chung 8 môn theo lịch. Giáo viên nhận bài chấm ngay sau buổi kiểm tra

 

19/12 (thứ 7)

GVCN cho học sinh viết bản tự kiểm điểm và bình xét hạnh kiểm tại lớp (sau khi kiểm tra xong môn Hóa học và Sinh học)

 

21/12 (thứ 2)

Giáo viên nộp bản mềm đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) vào hộp thư:truonggiangnguyen1979@gmail.com

 

23/12 (thứ 4)

GVBM hoàn thành chấm kiểm tra 8 môn chung; Các tổ họp xét thi đua CBGV, CNV,nộp các báo cáo

 

24/12 (thứ 5)

GVBM hoàn thành cơ số điểm hàng ngày đầy đủ, vào sổ điểm, nhập điểm và nộp file điểm (chậm nhất 11h00) vào hộp thư:c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn

 

26/12 (thứ 7)

Nộp các báo cáo chủ nhiệm, báo cáo sơ kết học kì I

 

26/12-28/12

(thứ 7,2)

GVBM nhận bảng điểm, cho học sinh kiểm tra đối chiếu kết quả và hoàn thành ghi sổ điểm

 

28/12 (thứ 2)

GVCN hoàn thành dự kiến xếp loại hai mặt của học sinh và nộp cho đồng chí Trường Giang để tổng hợp (trước 11h00)

 

29/12 (thứ 3)

Họp xét duyệt kết quả học lực và hạnh kiểm học sinh toàn trường; Xét thi đua giáo viên

 

30/12 (thứ 4)

Họp HĐSP sơ kết học kì I

 

3/01/2016

(Chủ nhật)

Họp CMHS toàn trường

 

4/1/2016

(thứ 2)

Sơ kết HKI (Giờ chào cờ); Toàn trường học TKB học II

 

4/1/ - 9/01

(thứ 2-7)

GVCN hoàn thành ghi sổ điểm chính; GVCN, GVBM hoàn thành ghi học bạ HKI

 

*Ghi chú: Lịch trên còn có thể thay đổi, các đ/c CBGV, CNV chú ý theo dõi trên bảng thông báo lịch hàng tuần.

 

Nơi nhận :

- BGH (để chỉ đạo);

- TTCM (để triển khai, t/hiện);

- Niêm yết (để thực hiện)

- Lưu VT

Duyệt kế hoạch

Người lập kế hoạch

 

Nguyễn Trường Giang

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số: 162/KH-DTNT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA VÀ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016

 

          Căn cứ Công văn số 1049/SGD&ĐT ngày 04 tháng 9 năm 2015 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016;

            Căn cứ Công văn số 1481/SGD&ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2015-2016;

Căn cứ kế hoạch nhà trường năm học 2015-2016;

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra và sơ kết học kì I năm học 2015-2016 như sau:

            I. Mục đích – Yêu cầu

            - Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học trong học kì I; đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh toàn trường qua đó tổ chức rút kinh nghiệm và tiếp tục có các giải pháp tích cực trong công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường trong học kì II;

            - Thống nhất xây dựng kế hoạch và đề cương ôn tập kỹ lưỡng, phù hợp với đối tượng học sinh, giúp học sinh kiểm tra đạt kết quả cao;

            Tổ chức kì kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá đúng thực chất năng lực học sinh.

            II. Nội dung
            1. Thời gian ôn tập:
  Từ 7/122015 - 16/12/2015: Cả 3 khối ôn tập theo tiết có trong PPCT. (đối với các môn có tiết theo quy định)        

            2. Thời gian kiểm tra, môn kiểm tra

            + Từ 7/12/2015 – 16/12/2015: Cả 3 khối kiểm tra theo thời khóa biểu các môn Tin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệ.

            + Từ 17/12/2015 – 19/12/2015 (thứ 5,6,7): Cả 3 khối kiểm tra theo đề chung các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ.

            3. Hình thức kiểm tra

            + Giáo viên tự ra đề và tổ chức kiểm tra theo TKB các môn Tin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệ.

            + Kiểm tra tập trung theo đơn vị lớp, đề chung theo khối các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ.

            4. Đề kiểm tra

            4.1. Quy định chung

            + Đề kiểm tra cần bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, các phần điều chỉnh nội dung dạy học của các bộ môn để ra đề kiểm tra trên cơ sở có thể đáp ứng và phân loại được trình độ của học sinh nhà trường (Đề kiểm tra học kì cần dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng)

            + Giáo viên ra đề chịu trách nhiệm trước TTCM, BGH về tính chính xác và bảo mật của đề kiểm tra, hướng dẫn chấm (đáp án). Hướng dẫn chấm phải chi tiết, theo thang điểm 10.

            + Đề kiểm tra và hướng dẫn chấm được soạn thảo trên phầm mềm Word, phông chữ Times New Roman. Mẫu trình bày đề kiểm tra tải về từ website của nhà trường.

            + Giáo viên ra đề nộp bản in và hướng dẫn chấm cho đồng chí Nguyễn Trường Giang (để tổng hợp và trình Hiệu trưởng duyệt), sau khi chấm xong nộp bản mềm đề kiểm tra và đáp án vào hộp thưtruonggiangnguyen1979@gmail.com  (để tổng hợp và nộp Sở Giáo dục)

            4.2. Thời lượng và cấu trúc đề kiểm tra

            4.2.1. Đề kiểm tra các môn Tin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệ (45 phút): Giáo viên tự ra đề, duyệt với tổ trưởng trước khi kiểm tra.

            4.2.2. Đề kiểm tra các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ

            * Khối 10+11:

            + Đề kiểm tra: Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý kiểm tra theo hình thức tự luận. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ theo hình thức tự luận + trắc nghiệm (Yêu cầu ít nhất 4 mã đề), (60% trắc nghiệm , 40 % tự luận).

             + Thời lượng: Môn Ngữ văn (90 phút), môn Toán (90 phút), các môn còn lại 45 phút.

            * Khối 12:

            + Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý kiểm tra theo hình thức tự luận. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm (Yêu cầu ít nhất 4 mã đề). Riêng môn ngoại ngữ có thêm phần tự luận.

            + Thời lượng: Môn Ngữ văn (90 phút), môn Toán (90 phút), các môn còn lại 45 phút.

            4.3. Phân công ra đề

            + TTCM phân công người ra đề kiểm tra (các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ) và có phản biện theo nội dung thống nhất của nhóm chuyên môn và lập danh sách giáo viên ra đề (theo mẫu), nộp lại cho đồng chí Nguyễn Trường Giang (theo lịch mục 9)

            + Thời gian nộp đề: (theo lịch mục 9)

            + Số lượng đề: 02 đề đối với các môn tự luận, 04 đề đối với môn trắc nghiệm

            5. Coi kiểm tra

            - Giáo viên được phân công coi kiểm tra chú ý lịch để đảm bảo đến đúng giờ, không tự ý đổi coi kiểm tra. Trường hợp đột xuất nghỉ coi kiểm tra do đ/c Hiệu trưởng giải quyết.

            - Giáo viên coi kiểm tra thực hiện nghiêm túc quy chế, đảm bảo công bằng cho các lớp, khách quan, chính xác.

            - Học sinh vi phạm quy chế kiểm tra xử lý theo quy định. 

6. Chấm kiểm tra

            - Giáo viên nghiên cứu kỹ hướng dẫn chấm để chấm bài chính xác. Những trường hợp phúc khảo bài kiểm tra dẫn đến thay đổi kết quả giáo viên chấm bài phải chịu trách nhiệm.

            - Giáo viên nhận bài kiểm tra ngay sau các buổi kiểm tra. Hoàn thành chấm điểm, nhập điểm và nộp file nhập điểm theo lịch tại mục 9

7. Phúc khảo bài kiểm tra: Sau khi chấm xong, giáo viên dạy có trách nhiệm xem lại bài kiểm tra nếu học sinh thắc mắc.

8. Lịch kiểm tra

Ngày

Môn kiểm tra

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ
thu bài

17/12/2015

(thứ 5)

Văn

90 phút

7h15

7h20

   8h50

Vật lý

45 phút

9h05

9h10

9h55

Địa

45 phút

10h10

10h15

11h00

18/12/2015

(thứ 6)

Toán

90 phút

7h15

7h20

8h50

Sử

45 phút

9h05

9h10

9h55

Tiếng Anh

45 phút

10h10

10h15

11h00

19/12/2015

(thứ 7)

Hóa

45 phút

7h15

7h20

8h05

Sinh

45 phút

8h20

8h25

9h10

*Lưu ý: Các buổi kiểm tra giáo viên coi kiểm tra và học sinh có mặt trước giờ phát đề 15 phút

            9. Lịch làm việc cụ thể

Ngày/tháng

Nội dung công việc

30/11 (thứ 2)

Triển khai kế hoạch tại buổi họp giao ban

02/12 (thứ 4)

Triển khai kế hoạch tại buổi họp toàn thể hội đồng, các đồng chí TTCM triển khai tại tổ, phân công người ra đề, các nhóm chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập, cấu trúc đề kiểm tra

03/12 (thứ 5)

TTCM nộp danh sách giáo viên ra đề kiểm tra (theo mẫu)

10/12 (thứ 5)

Giáo viên ra đề nộp bản in đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) cho TTCM

11/12 (thứ 6)

TTCM nộp bản in đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) cho đồng chí Trường Giang (để tổng hợp và trình Hiệu trưởng duyệt)

14,15/12

(thứ 2,3)

Bộ phận sao in đề kiểm tra tiến hành sao in đề và đóng gói theo môn kiểm tra theo danh sách của các lớp

7/12-16/12

Kiểm tra các môn Tin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệtheo TKB (45 phút): Giáo viên tự ra đề, duyệt với tổ trưởng trước khi kiểm tra.

17/12 – 19/12

(thứ 5,6,7)

Kiểm tra theo đề chung 8 môn theo lịch. Giáo viên nhận bài chấm ngay sau buổi kiểm tra

19/12 (thứ 7)

GVCN cho học sinh viết bản tự kiểm điểm và bình xét hạnh kiểm tại lớp (sau khi kiểm tra xong môn Hóa học và Sinh học)

21/12 (thứ 2)

Giáo viên nộp bản mềm đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) vào hộp thư:  truonggiangnguyen1979@gmail.com 

23/12 (thứ 4)

GVBM hoàn thành chấm kiểm tra 8 môn chung; Các tổ họp xét thi đua CBGV, CNV, nộp các báo cáo 

24/12 (thứ 5)

GVBM hoàn thành cơ số điểm hàng ngày đầy đủ, vào sổ điểm, nhập điểm và nộp file điểm  (chậm nhất 11h00) vào hộp thư:    c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn

26/12 (thứ 7)

Nộp các báo cáo chủ nhiệm, báo cáo sơ kết học kì I 

26/12-28/12

(thứ 7,2)

GVBM nhận bảng điểm, cho học sinh kiểm tra đối chiếu kết quả và hoàn thành ghi sổ điểm

28/12 (thứ 2)

GVCN hoàn thành dự kiến xếp loại hai mặt của học sinh và nộp cho đồng chí Trường Giang để tổng hợp (trước 11h00)

29/12 (thứ 3)

Họp xét duyệt kết quả học lực và hạnh kiểm học sinh toàn trường; Xét thi đua giáo viên

30/12 (thứ 4)

Họp HĐSP sơ kết học kì I

3/01/2016

(Chủ nhật)

Họp CMHS toàn trường

4/1/2016

(thứ 2)

Sơ kết HKI (Giờ chào cờ); Toàn trường học TKB học II

4/1/ - 9/01

(thứ 2-7)

GVCN hoàn thành ghi sổ điểm chính; GVCN, GVBM hoàn thành ghi học bạ HKI

III. Tổ chức thực hiện

            1. Chỉ đạo chung: Đ/c Nguyễn Văn Trường - Hiệu trưởng.

            2. Các nhóm chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập, cấu trúc đề kiểm tra. TTCM chỉ đạo trực tiếp, đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân của tổ mình trong từng phần việc. Giáo viên bộ môn có trách nhiệm thông báo tới học sinh nội dung ôn tập, cấu trúc đề đã thống nhất trong nhóm và chủ động thực hiện theo kế hoạch. GVCN có trách nhiệm thông báo đầy đủ lịch kiểm tra, hình thức kiểm tra tới học sinh lớp chủ nhiệm.

            3. Lập danh sách coi kiểm tra, phân công coi kiểm tra: đ/c Nguyễn Trường Giang.

            4. Phụ trách sao in đề kiểm tra: đ/c Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Loan

            5. Thư kí các buổi kiểm tra: đ/c Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Loan.

            Trên đây là kế hoach tổ chức ôn tập, kiểm tra và sơ kết học kì I năm học 2015-2016, các cá nhân, bộ phận nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phải báo cáo trực tiếp đ/c Hiệu trưởng để kịp thời điều chỉnh đồng thời phải thường xuyên theo dõi các thông báo bổ sung nếu lịch có thay đổi./.

Nơi nhận :     

- BGH (để chỉ đạo);

-TTCM (để triển khai, t/hiện);

- Niêm yết (để thực hiện)   

- Lưu VT

Duyệt kế hoạch

 

(đã duyệt)

 

Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Trường

 

Người lập kế hoạch

 

 

 

   Nguyễn Trường Giang


SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số: 163/TB-DTNT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 

LỊCH ÔN TẬP, KIỂM TRA, VÀO ĐIỂM VÀ SƠ KẾT HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2015 – 2016

Ngày/tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

30/11 (thứ 2)

Triển khai kế hoạch tại buổi họp giao ban

02/12 (thứ 4)

Triển khai kế hoạch tại buổi họp toàn thể hội đồng, các đồng chí TTCM triển khai tại tổ, phân công người ra đề, các nhóm chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập, cấu trúc đề kiểm tra

03/12 (thứ 5)

TTCM nộp danh sách giáo viên ra đề kiểm tra (theo mẫu)

10/12 (thứ 5)

Giáo viên ra đề nộp bản in đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) cho TTCM

11/12 (thứ 6)

TTCM nộp bản in đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) cho đồng chí Trường Giang (để tổng hợp và trình Hiệu trưởng duyệt)

14,15/12

(thứ 2,3)

Bộ phận sao in đề kiểm tra tiến hành sao in đề và đóng gói theo môn kiểm tra theo danh sách của các lớp

7/12-16/12

Kiểm tra các môn Tin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệ theo TKB (45 phút): Giáo viên tự ra đề, duyệt với tổ trưởng trước khi kiểm tra.

17/12 – 19/12

(thứ 5,6,7)

Kiểm tra theo đề chung 8 môn theo lịch. Giáo viên nhận bài chấm ngay sau buổi kiểm tra

19/12 (thứ 7)

GVCN cho học sinh viết bản tự kiểm điểm và bình xét hạnh kiểm tại lớp (sau khi kiểm tra xong môn Hóa học và Sinh học)

21/12 (thứ 2)

Giáo viên nộp bản mềm đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) vào hộp thư:  truonggiangnguyen1979@gmail.com 

23/12 (thứ 4)

GVBM hoàn thành chấm kiểm tra 8 môn chung; Các tổ họp xét thi đua CBGV, CNV, nộp các báo cáo

24/12 (thứ 5)

GVBM hoàn thành cơ số điểm hàng ngày đầy đủ, vào sổ điểm, nhập điểm và nộp file điểm  (chậm nhất 11h00) vào hộp thư:     c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn

26/12 (thứ 7)

Nộp các báo cáo chủ nhiệm, báo cáo sơ kết học kì I

26/12-28/12

(thứ 7,2)

GVBM nhận bảng điểm, cho học sinh kiểm tra đối chiếu kết quả và hoàn thành ghi sổ điểm

28/12 (thứ 2)

GVCN hoàn thành dự kiến xếp loại hai mặt của học sinh và nộp cho đồng chí Trường Giang để tổng hợp (trước 11h00)

29/12 (thứ 3)

Họp xét duyệt kết quả học lực và hạnh kiểm học sinh toàn trường; Xét thi đua giáo viên

30/12 (thứ 4)

Họp HĐSP sơ kết học kì I

3/01/2016

(Chủ nhật)

Họp CMHS toàn trường

4/1/2016

(thứ 2)

Sơ kết HKI (Giờ chào cờ); Toàn trường học TKB học II

4/1/ - 9/01

(thứ 2-7)

GVCN hoàn thành ghi sổ điểm chính; GVCN, GVBM hoàn thành ghi học bạ HKI

*Ghi chú: Lịch trên còn có thể thay đổi, các đ/c CBGV, CNV chú ý theo dõi trên bảng thông báo lịch hàng tuần.

 

Nơi nhận :     

- BGH (để chỉ đạo);

- TTCM (để triển khai, t/hiện);

- Niêm yết (để thực hiện)   

- Lưu VT

Duyệt kế hoạch

 

Người lập kế hoạch

 

 

  

 

    Nguyễn Trường Giang


SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số: 162/KH-DTNT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA VÀ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016

 

          Căn cứ Công văn số 1049/SGD&ĐT ngày 04 tháng 9 năm 2015 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016;

            Căn cứ Công văn số 1481/SGD&ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2015-2016;

Căn cứ kế hoạch nhà trường năm học 2015-2016;

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra và sơ kết học kì I năm học 2015-2016 như sau:

            I. Mục đích – Yêu cầu

            - Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học trong học kì I; đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh toàn trường qua đó tổ chức rút kinh nghiệm và tiếp tục có các giải pháp tích cực trong công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường trong học kì II;

            - Thống nhất xây dựng kế hoạch và đề cương ôn tập kỹ lưỡng, phù hợp với đối tượng học sinh, giúp học sinh kiểm tra đạt kết quả cao;

            Tổ chức kì kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá đúng thực chất năng lực học sinh.

            II. Nội dung
            1. Thời gian ôn tập:
  Từ 7/122015 - 16/12/2015: Cả 3 khối ôn tập theo tiết có trong PPCT. (đối với các môn có tiết theo quy định)        

            2. Thời gian kiểm tra, môn kiểm tra

            + Từ 7/12/2015 – 16/12/2015: Cả 3 khối kiểm tra theo thời khóa biểu các môn Tin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệ.

            + Từ 17/12/2015 – 19/12/2015 (thứ 5,6,7): Cả 3 khối kiểm tra theo đề chung các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ.

            3. Hình thức kiểm tra

            + Giáo viên tự ra đề và tổ chức kiểm tra theo TKB các môn Tin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệ.

            + Kiểm tra tập trung theo đơn vị lớp, đề chung theo khối các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ.

            4. Đề kiểm tra

            4.1. Quy định chung

            + Đề kiểm tra cần bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, các phần điều chỉnh nội dung dạy học của các bộ môn để ra đề kiểm tra trên cơ sở có thể đáp ứng và phân loại được trình độ của học sinh nhà trường (Đề kiểm tra học kì cần dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng)

            + Giáo viên ra đề chịu trách nhiệm trước TTCM, BGH về tính chính xác và bảo mật của đề kiểm tra, hướng dẫn chấm (đáp án). Hướng dẫn chấm phải chi tiết, theo thang điểm 10.

            + Đề kiểm tra và hướng dẫn chấm được soạn thảo trên phầm mềm Word, phông chữ Times New Roman. Mẫu trình bày đề kiểm tra tải về từ website của nhà trường.

            + Giáo viên ra đề nộp bản in và hướng dẫn chấm cho đồng chí Nguyễn Trường Giang (để tổng hợp và trình Hiệu trưởng duyệt), sau khi chấm xong nộp bản mềm đề kiểm tra và đáp án vào hộp thưtruonggiangnguyen1979@gmail.com  (để tổng hợp và nộp Sở Giáo dục)

            4.2. Thời lượng và cấu trúc đề kiểm tra

            4.2.1. Đề kiểm tra các môn Tin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệ (45 phút): Giáo viên tự ra đề, duyệt với tổ trưởng trước khi kiểm tra.

            4.2.2. Đề kiểm tra các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ

            * Khối 10+11:

            + Đề kiểm tra: Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý kiểm tra theo hình thức tự luận. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ theo hình thức tự luận + trắc nghiệm (Yêu cầu ít nhất 4 mã đề), (60% trắc nghiệm , 40 % tự luận).

             + Thời lượng: Môn Ngữ văn (90 phút), môn Toán (90 phút), các môn còn lại 45 phút.

            * Khối 12:

            + Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý kiểm tra theo hình thức tự luận. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm (Yêu cầu ít nhất 4 mã đề). Riêng môn ngoại ngữ có thêm phần tự luận.

            + Thời lượng: Môn Ngữ văn (90 phút), môn Toán (90 phút), các môn còn lại 45 phút.

            4.3. Phân công ra đề

            + TTCM phân công người ra đề kiểm tra (các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ) và có phản biện theo nội dung thống nhất của nhóm chuyên môn và lập danh sách giáo viên ra đề (theo mẫu), nộp lại cho đồng chí Nguyễn Trường Giang (theo lịch mục 9)

            + Thời gian nộp đề: (theo lịch mục 9)

            + Số lượng đề: 02 đề đối với các môn tự luận, 04 đề đối với môn trắc nghiệm

            5. Coi kiểm tra

            - Giáo viên được phân công coi kiểm tra chú ý lịch để đảm bảo đến đúng giờ, không tự ý đổi coi kiểm tra. Trường hợp đột xuất nghỉ coi kiểm tra do đ/c Hiệu trưởng giải quyết.

            - Giáo viên coi kiểm tra thực hiện nghiêm túc quy chế, đảm bảo công bằng cho các lớp, khách quan, chính xác.

            - Học sinh vi phạm quy chế kiểm tra xử lý theo quy định. 

6. Chấm kiểm tra

            - Giáo viên nghiên cứu kỹ hướng dẫn chấm để chấm bài chính xác. Những trường hợp phúc khảo bài kiểm tra dẫn đến thay đổi kết quả giáo viên chấm bài phải chịu trách nhiệm.

            - Giáo viên nhận bài kiểm tra ngay sau các buổi kiểm tra. Hoàn thành chấm điểm, nhập điểm và nộp file nhập điểm theo lịch tại mục 9

7. Phúc khảo bài kiểm tra: Sau khi chấm xong, giáo viên dạy có trách nhiệm xem lại bài kiểm tra nếu học sinh thắc mắc.

8. Lịch kiểm tra

Ngày

Môn kiểm tra

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ
thu bài

17/12/2015

(thứ 5)

Văn

90 phút

7h15

7h20

   8h50

Vật lý

45 phút

9h05

9h10

9h55

Địa

45 phút

10h10

10h15

11h00

18/12/2015

(thứ 6)

Toán

90 phút

7h15

7h20

8h50

Sử

45 phút

9h05

9h10

9h55

Tiếng Anh

45 phút

10h10

10h15

11h00

19/12/2015

(thứ 7)

Hóa

45 phút

7h15

7h20

8h05

Sinh

45 phút

8h20

8h25

9h10

*Lưu ý: Các buổi kiểm tra giáo viên coi kiểm tra và học sinh có mặt trước giờ phát đề 15 phút

            9. Lịch làm việc cụ thể

Ngày/tháng

Nội dung công việc

30/11 (thứ 2)

Triển khai kế hoạch tại buổi họp giao ban

02/12 (thứ 4)

Triển khai kế hoạch tại buổi họp toàn thể hội đồng, các đồng chí TTCM triển khai tại tổ, phân công người ra đề, các nhóm chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập, cấu trúc đề kiểm tra

03/12 (thứ 5)

TTCM nộp danh sách giáo viên ra đề kiểm tra (theo mẫu)

10/12 (thứ 5)

Giáo viên ra đề nộp bản in đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) cho TTCM

11/12 (thứ 6)

TTCM nộp bản in đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) cho đồng chí Trường Giang (để tổng hợp và trình Hiệu trưởng duyệt)

14,15/12

(thứ 2,3)

Bộ phận sao in đề kiểm tra tiến hành sao in đề và đóng gói theo môn kiểm tra theo danh sách của các lớp

7/12-16/12

Kiểm tra các môn Tin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệtheo TKB (45 phút): Giáo viên tự ra đề, duyệt với tổ trưởng trước khi kiểm tra.

17/12 – 19/12

(thứ 5,6,7)

Kiểm tra theo đề chung 8 môn theo lịch. Giáo viên nhận bài chấm ngay sau buổi kiểm tra

19/12 (thứ 7)

GVCN cho học sinh viết bản tự kiểm điểm và bình xét hạnh kiểm tại lớp (sau khi kiểm tra xong môn Hóa học và Sinh học)

21/12 (thứ 2)

Giáo viên nộp bản mềm đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) vào hộp thư:  truonggiangnguyen1979@gmail.com 

23/12 (thứ 4)

GVBM hoàn thành chấm kiểm tra 8 môn chung; Các tổ họp xét thi đua CBGV, CNV, nộp các báo cáo 

24/12 (thứ 5)

GVBM hoàn thành cơ số điểm hàng ngày đầy đủ, vào sổ điểm, nhập điểm và nộp file điểm  (chậm nhất 11h00) vào hộp thư:    c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn

26/12 (thứ 7)

Nộp các báo cáo chủ nhiệm, báo cáo sơ kết học kì I 

26/12-28/12

(thứ 7,2)

GVBM nhận bảng điểm, cho học sinh kiểm tra đối chiếu kết quả và hoàn thành ghi sổ điểm

28/12 (thứ 2)

GVCN hoàn thành dự kiến xếp loại hai mặt của học sinh và nộp cho đồng chí Trường Giang để tổng hợp (trước 11h00)

29/12 (thứ 3)

Họp xét duyệt kết quả học lực và hạnh kiểm học sinh toàn trường; Xét thi đua giáo viên

30/12 (thứ 4)

Họp HĐSP sơ kết học kì I

3/01/2016

(Chủ nhật)

Họp CMHS toàn trường

4/1/2016

(thứ 2)

Sơ kết HKI (Giờ chào cờ); Toàn trường học TKB học II

4/1/ - 9/01

(thứ 2-7)

GVCN hoàn thành ghi sổ điểm chính; GVCN, GVBM hoàn thành ghi học bạ HKI

III. Tổ chức thực hiện

            1. Chỉ đạo chung: Đ/c Nguyễn Văn Trường - Hiệu trưởng.

            2. Các nhóm chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập, cấu trúc đề kiểm tra. TTCM chỉ đạo trực tiếp, đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân của tổ mình trong từng phần việc. Giáo viên bộ môn có trách nhiệm thông báo tới học sinh nội dung ôn tập, cấu trúc đề đã thống nhất trong nhóm và chủ động thực hiện theo kế hoạch. GVCN có trách nhiệm thông báo đầy đủ lịch kiểm tra, hình thức kiểm tra tới học sinh lớp chủ nhiệm.

            3. Lập danh sách coi kiểm tra, phân công coi kiểm tra: đ/c Nguyễn Trường Giang.

            4. Phụ trách sao in đề kiểm tra: đ/c Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Loan

            5. Thư kí các buổi kiểm tra: đ/c Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Loan.

            Trên đây là kế hoach tổ chức ôn tập, kiểm tra và sơ kết học kì I năm học 2015-2016, các cá nhân, bộ phận nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phải báo cáo trực tiếp đ/c Hiệu trưởng để kịp thời điều chỉnh đồng thời phải thường xuyên theo dõi các thông báo bổ sung nếu lịch có thay đổi./.

Nơi nhận :     

- BGH (để chỉ đạo);

-TTCM (để triển khai, t/hiện);

- Niêm yết (để thực hiện)   

- Lưu VT

Duyệt kế hoạch

 

(đã duyệt)

 

Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Trường

 

Người lập kế hoạch

 

 

 

   Nguyễn Trường Giang


SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số: 163/TB-DTNT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 

LỊCH ÔN TẬP, KIỂM TRA, VÀO ĐIỂM VÀ SƠ KẾT HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2015 – 2016

Ngày/tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

30/11 (thứ 2)

Triển khai kế hoạch tại buổi họp giao ban

02/12 (thứ 4)

Triển khai kế hoạch tại buổi họp toàn thể hội đồng, các đồng chí TTCM triển khai tại tổ, phân công người ra đề, các nhóm chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập, cấu trúc đề kiểm tra

03/12 (thứ 5)

TTCM nộp danh sách giáo viên ra đề kiểm tra (theo mẫu)

10/12 (thứ 5)

Giáo viên ra đề nộp bản in đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) cho TTCM

11/12 (thứ 6)

TTCM nộp bản in đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) cho đồng chí Trường Giang (để tổng hợp và trình Hiệu trưởng duyệt)

14,15/12

(thứ 2,3)

Bộ phận sao in đề kiểm tra tiến hành sao in đề và đóng gói theo môn kiểm tra theo danh sách của các lớp

7/12-16/12

Kiểm tra các môn Tin học, Thể dục, GDQP AN, GDCD, Công nghệ theo TKB (45 phút): Giáo viên tự ra đề, duyệt với tổ trưởng trước khi kiểm tra.

17/12 – 19/12

(thứ 5,6,7)

Kiểm tra theo đề chung 8 môn theo lịch. Giáo viên nhận bài chấm ngay sau buổi kiểm tra

19/12 (thứ 7)

GVCN cho học sinh viết bản tự kiểm điểm và bình xét hạnh kiểm tại lớp (sau khi kiểm tra xong môn Hóa học và Sinh học)

21/12 (thứ 2)

Giáo viên nộp bản mềm đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (đáp án) vào hộp thư:  truonggiangnguyen1979@gmail.com 

23/12 (thứ 4)

GVBM hoàn thành chấm kiểm tra 8 môn chung; Các tổ họp xét thi đua CBGV, CNV, nộp các báo cáo

24/12 (thứ 5)

GVBM hoàn thành cơ số điểm hàng ngày đầy đủ, vào sổ điểm, nhập điểm và nộp file điểm  (chậm nhất 11h00) vào hộp thư:     c3dantocnoitru@thainguyen.edu.vn

26/12 (thứ 7)

Nộp các báo cáo chủ nhiệm, báo cáo sơ kết học kì I

26/12-28/12

(thứ 7,2)

GVBM nhận bảng điểm, cho học sinh kiểm tra đối chiếu kết quả và hoàn thành ghi sổ điểm

28/12 (thứ 2)

GVCN hoàn thành dự kiến xếp loại hai mặt của học sinh và nộp cho đồng chí Trường Giang để tổng hợp (trước 11h00)

29/12 (thứ 3)

Họp xét duyệt kết quả học lực và hạnh kiểm học sinh toàn trường; Xét thi đua giáo viên

30/12 (thứ 4)

Họp HĐSP sơ kết học kì I

3/01/2016

(Chủ nhật)

Họp CMHS toàn trường

4/1/2016

(thứ 2)

Sơ kết HKI (Giờ chào cờ); Toàn trường học TKB học II

4/1/ - 9/01

(thứ 2-7)

GVCN hoàn thành ghi sổ điểm chính; GVCN, GVBM hoàn thành ghi học bạ HKI

*Ghi chú: Lịch trên còn có thể thay đổi, các đ/c CBGV, CNV chú ý theo dõi trên bảng thông báo lịch hàng tuần.

 

Nơi nhận :     

- BGH (để chỉ đạo);

- TTCM (để triển khai, t/hiện);

- Niêm yết (để thực hiện)   

- Lưu VT

Duyệt kế hoạch

 

Người lập kế hoạch

 

 

  

 

    Nguyễn Trường Giang


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 44
Hôm qua : 112
Tháng 08 : 985
Năm 2022 : 24.440