Tổng kết 05 năm phong trào thi đua "giỏi việc trường, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2015.

Ngày 09 tháng 3 năm 2015, Công đoàn trường đã tổng kết 05 năm phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2015.
_________________________________________________________

 BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO THI ĐUA

“GiỎI VIỆC TRƯỜNG, ĐẢM VIỆC NHÀ” GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm 1989, đã được Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, chỉ đạo và cụ thể hóa thành phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Hai mươi lăm năm qua, phong trào đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong ngành Giáo dục.  

Thực hiện Quyết định số 3406/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới ngành Giáo dục giai đoạn 2012 - 2015; Hướng dẫn số 21/HD-TLĐ ngày 07/01/2015 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ ngành Giáo dục trong các lĩnh vực công tác, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng gia đình, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,  trên cơ sở đó, Công đoàn trường PTDT Nội trú Thái Nguyên tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015 cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình

I.1. Tình hình chung

I.1.1. Thuận lợi: Nữ CB- GV- NV nữ chiếm hơn 70% tổng số CB-GV-NV nhà trường nên các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là các hoạt động nữ công được đẩy mạnh. Đây là điều kiện thuận lợi để nữ CB-GV-NV trong đơn vị phát huy năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ CB-GV-NV trong trường lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu đổi mới của thời đại.

I.1.2. Khó khăn: Một số nữ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ nên chưa có nhiều điều kiện tham gia các hoạt động tập thể.

Tuy vậy, được sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm đúng mức của Cấp uỷ chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn ngành nên Ban nữ công đã bám sát kế hoạch để triển khai phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015 và đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

I.2. Tình hình nữ CB-GV-NV

I.2.1. Số lượng: Tổng số nữ CB-GV-NV: 44/60, chiếm 73,3%

I.2.2. Chất lượng: 100% đạt chuẩn nghề nghiệp, trong đó: trình độ Thạc sỹ 7/11 đ.c; trình độ đại học: 24/32 đ.c. Đảng viên: 23/33.

I.2.3. Tình hình cán bộ và tổ chức nữ công

Ban giám hiệu: 2/3 đ.c là nữ

Trong BCH Công đoàn: 4/5 đ.c là nữ

II. Kết quả thực hiện phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”  

II.1. Giỏi việc trường

Với những thuận lợi và khó khăn trên, các chị em đã cố gắng khắc phục những khó khăn, phát huy những thuận lợi, phấn đấu tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- 100% chị em thường xuyên tham gia học tập, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn.

- 02 chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

- 25 chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Trên 40%  chị đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

- 100% chị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

-  100%  chị đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

Nữ giáo viên tham gia công tác quản lý: các chị đã phát huy hết tài năng của mình để trở thành nhà quản lý giỏi, những cán bộ đảng, đoàn thể xuất sắc, có uy tín. Nhiều chị em đã là nữ cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh, công bằng, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng đội ngũ, xây dựng khối đoàn kết, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, xây dựng nhà trường thành trường tiên tiến xuất sắc như cô Nông Thị Ngọc Lan, cô Hồ Nguyệt Anh, cô Quản Thị Xuân, cô Lê Thị Hoài Hà…

Đội ngũ chị em làm công tác phục vụ như văn thư, kế toán, thư viện, cấp dưỡng, y tế, chị em đã chăm chỉ, chu toàn, phuc vụ tốt trong công tác nuôi dưỡng, giáo dục của nhà trường và công tác quản lý của ngành.

II.1. Thành tích đảm việc nhà

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy các chị còn gánh vác một nhiệm vụ thiêng liêng nữa với thiên chức làm vợ, làm me, làm dâu trong gia đình, các chị luôn nhận thức được rằng : Cuộc sống gia đình ổn định, gia đình hạnh phúc, con cái khỏe mạnh thì mới có điều kiện để hoàn thành tốt việc trường và ngược lại có giỏi việc trường thì chị em mới có điều kiện xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan và có ích cho xã hội. Cả hai nhiệm vụ giỏi việc trường, đảm việc nhà tuy nặng nề song rất đỗi vinh quang đối với chị em. Do nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ nên các chị đã vượt qua mọi khó khăn và đã thành công ở cả hai lĩnh vực. Kết quả 100%  gia đình các chị đều đạt gia đình văn hoá các cấp.

Trong cuộc vận động Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, các chị đêu thực hiện tốt chính sách và các cuộc vận động.

III. Phương hướng hoạt động phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2015 - 2020   

Trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn, vì sự tiến bộ của phụ nữ, đẩy mạnh công tác phụ nữ thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới ngành giáo dục, góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội phụ nữ Việt Nam lần thứ XI và nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo hiện nay, Công đoàn nhà trường tiếp tục duy trì phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” với các mục tiêu sau:

1. Tích cực thực hiện có hiệu quả 5 mục tiêu về công tác nữ công của Công đoàn Việt Nam:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền việc thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”  trong nữ CB-GV-NV.

- Nâng cao vai trò, vị trí của nữ cán bộ, giáo viên, có kế hoạch bồi dưỡng nâng chuẩn nghề nghiệp của nữ cán bộ, giáo viên.

- Tiếp tục động viên, khuyến khích nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ quản lí, thực hiện tốt cuộc vận động “Kỉ cương – tình thương – trách nhiệm”.

- Vận động nữ CB-GV-NV nâng cao trình độ về mọi mặt: chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, giúp nhau làm kinh tế gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, xây dựng gia đình văn hoá.

- Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Nhà giáo văn hoá”, chú ý xây dựng gia đình hạnh phúc, thường xuyên kiểm tra việc thực hiên chê độ chính sách với lao động nữ.

2. Biện pháp chủ yếu để thực hiện:

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ngành về quan điểm nhận thức, vai trò, vị trí, nhiệm vụ của nữ công đoàn viên với sự nghiệp giáo dục – đào tạo trong tình hình mới.

- Đánh giá đúng thực trạng, vai trò, vị trí của đội ngũ CB-GV-NV, đồng thời đề ra chương trình kế hoạch cụ thể trong thời gian tới.

- Tiếp tục đổi mới hoạt động của Ban nữ công, xây dựng các phong trào mang tính chuyên đề nhằm thu hút đông đảo chị em tham gia. Tiếp tục xây dựng Quỹ nữ công, quỹ khen thưởng “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, hàng năm sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng.

- Quan tâm chăm lo đời sống, thực hiện tốt các chế độ chính sách với nữ CB-GV-NV nhà trường.

                         Hoàng Thị Kim Nhung - Phó Chủ tịch công đoàn, Trưởng Ban nữ công      
_________________________________________________________

(NVT-PTDTNTTN)
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 44
Hôm qua : 66
Tháng 07 : 110
Năm 2022 : 21.610