Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Trường PTDTNT Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030